Spire

Bergen bystyre må snu - opprop for vår felles matjord!

Ni organisasjoner overleverte i dag et opprop til fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim, hvor de krever at han griper inn og stanser den planlagte raseringen av 1000 dekar matjord utenfor Bergen.

Vedtaket i Bergen bystyre om å omdisponere 1000 dekar matjord i kommunen til bolig- og næringsformål har skapt stort engasjement. Saken kan snart havne på Fylkesmannen i Hordaland sitt bord. Spire og åtte andre miljø- og landbruksorganisasjoner møtte i dag Lars Sponheim for å gi ham en klar beskjed.

- Matjord av god kvalitet er vår viktigste ressurs for å sikre matforsyning i dag og i fremtiden. Det er uakseptabelt at vi lar kortsiktige hensyn gå på bekostning av framtidige generasjoner, sier Ciaran Black i Spire Bergen, som var tilstede ved overleveringen av oppropet.

De ni organisasjonene krever at Fylkesmannen i Hordaland griper inn i saken dersom Bergen bystyre ikke reverserer sitt vedtak. Organisasjonene krever også at regjering og Storting sikrer et bedre juridisk vern av matjorda.

I dag trues dyrkbar jord verden over av både nedbygging, erosjon, forurensing, forsalting, flom, jordras, redusert humusinnhold, pakking og tap av biologisk mangfold. Hvert minutt forsvinner 30 fotballbaner med fruktbar matjord fra jordens overflate. Naturen bruker tusenvis av år på å danne et tynt lag matjord, så dette er en utvikling som må snus.

I 2015 vedtok Stortinget en jordvernstrategi med mål om å begrense nedbyggingen av matjord til 4000 dekar per år i 2020. Bystyret i Bergen sitt vedtak å omdisponere 1000 dekar med dyrket jord og kulturlandskap til fordel for hus, næring og industri på Liland utgjør så mye som en fjerdedel av dette målet, og faller på sin egen urimelighet, mener Spire.

- Det er usolidarisk å bygge ned norsk matjord siden det betyr at vi må basere oss på arealer i andre land, for eksempel gjennom import av fôrråvarer, sier Ciaran. Dette er områder som heller kunne blitt brukt til å produsere mat til lokalbefolkningen. Det er også dumt med tanke på at den jorda som blir lagt under asfalt ikke bare kan dyrkes opp igjen hvis vi kommer på at vi trenger den i fremtiden.

Den norske jordloven sier at de norske arealressursene skal brukes på den måten som er mest gunstig for samfunnet og med hensyn til framtidige generasjoners behov. Spire krever at norsk jordforvaltning skjer i tråd med denne loven, i et langsiktig perspektiv og med hensyn både til befolkning og miljø i Norge såvel som i andre land.

Følgende organisasjoner stiller seg bak oppropet: Natur og Ungdom, SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Naturvernforbund, Norges Bondelag, Spire, Forum for natur og friluftsliv Hordaland, Norges Bygdekvinnelag.

Du finner oppropet i sin helhet øverst i denne saken.