Spire

Spire deltar på FNs Committee on World Food Security

I dag er verdens matsikkerhetsdag! Hege Skarrud, leder i Spire, og Ida Grønnestad, koordinator for matutvalget, feirer dagen på CFS46 i Roma. CFS (Committee on World Food Security) er FNs årlige konferanse om matsikkerhet. I år ligger fokuset på matsikkerhet, matsystemer og ernæring.

CFS har som mål å sikre matsikkerhet og ernæring for alle menneskene på jorda. Konferansen ønsker å være en inkluderende internasjonal og mellom-statlig plattform hvor nasjonale myndigheter og andre interessegrupper kommer sammen for å koordinere innsatsen for å nå dette målet. Det skal ikke vedtas noe under årets konferanse, og mange av diskusjonene dreier seg om et sett med frivillige retningslinjer for innsats på matsystemer og ernæring. Konferansen består derfor i mange store ord og viktige diskusjoner, men det resulterer i lite konkret handling og ingen forpliktende mål. Det til tross for at alle innledere, delegater og deltakere tilsynelatende vet at antallet mennesker rammet av sult her i verden øker.

Norge og matsikkerhet

Den norske regjeringa satte for alvor matsikkerhet på dagsordenen og i sentrum av mye av sitt arbeid da de før sommeren lanserte handlingsplanen for bærekraftige matsystemer; mat, mennesker og miljø. Handlingsplanen ble i tillegg lansert på engelsk i New York i September, under FNs generalforsamling, og har blitt fremmet av den norske delegasjonen gjentatte ganger under årets CFS. 

Spire har tidligere kommet med innspill til handlingsplanen og fått gjennomslag for økt ungdomsmedvirkning. Men vi kritiserer også handlingsplanen for å i for liten grad foreslå faktiske tiltak og endringer. Slik den foreligger i dag mener vi at den ikke vil være tilstrekkelig i å styrke norsk innsats for global matsikkerhet. Planen sier i tillegg lite om nasjonale tiltak for å styrke matsikkerheten eller sørge for samstemt politikk. Her spesielt på norsk import av tilskudd i landbruket (f.eks soya) og påvirkningen dette har på internasjonal og nasjonal matsikkerhet.

- Til tross for at Norge virker som det eneste landet som har en egen interdepartemental handlingsplan på bærekraftige matsystemer, er den i dag ikke tilfredsstillende. Regjeringen dytter frihandel fram som et viktig virkemiddel for å oppnå matsikkerhet, til tross for at det samme virkemiddelet nå har ført til at 820 millioner mennesker i verden sulter, påpeker leder Hege Skarrud.

Matsystemer og ernæring

Matsikkerhet innebærer at alle mennesker har tilgang til nok, næringsrik, sikker og kulturelt akseptabel mat til å leve et aktivt og sunt liv. Dette må skje innenfor jordas tålegrenser. Ernæring er et viktig aspekt ved en matsikker situasjon, og det er tydelig at årets CFS tar innover seg en slik bred definisjon av matsikkerhet. 

- Det overveiende ernæringsfokuset tar oppmerksomheten vekk fra den radikale systemendringen verdens matsystem sårt trenger. Vi begynner i feil ende av skalaen. For å styrke global matsikkerhet er vi nødt til å snakke om hvordan maten vi spiser produseres og skal produseres i klima- og miljøkrisa vi står ovenfor, mener koordinator Ida Grønnestad.

Vi ser derimot positivt på at agroøkologi i stor grad fremmes som et alternativt matsystem, spesielt av sivilsamfunnsmekanismen (CSM) under konferansen.

- Agroøkologi er viktig å fremme som en måte å drive jordbruk på som spiller på lag med naturen. Vi veit at det å sette naturen i sentrum er helt essensielt i møte med matusikkerhet, klima- og miljøkrisa, og for å skape en rettferdig og bærekraftig forvaltning av verdens ressurser, fortsetter Hege Skarrud. 

Ungdom og kvinner

Blant de store ordene nevnes ungdomsmedvirkning og kjønnslikestilling av mange under konferansen. FAO etablerte i fjor en ungdomskomité, og vil i år sette i gang arbeidet med en kvinnekomité. 

Likevel ser vi at dette ikke på langt nær er tilstrekkelig. Ungdom slipper til med sine kommentarer på konferansen, og ikke som en integrert og inkludert gruppe i konferansen. Ungdom ses når vi snakker om arbeidsplasser i jordbruket eller det verdensomspennende ungdomsopprøret nevnes i en bisetning, men inviteres ikke til å ta aktiv del i en diskusjon som handler om vår fremtid. Det ser dessverre ut til at en av de globale trendene har blitt å smykke seg med ungdom og bruke unge som en målgruppe, heller enn å lytte til våre krav og ønsker.

Den internasjonale dagen for rurale kvinner, 15. oktober, ble feiret med en viktig debatt om kvinners rolle og posisjon i landbruket, i tillegg til sårbarhet når det kommer til tilgang til sunn, variert, nok og kulturelt akseptert mat. Her ble det påpekt at verdenssamfunnet gjennom bærekraftsmålene har lovet å “leave no one behind”, mens rurale kvinner fortsatt er “far behind”. 

Hvis du vil vite mer om CFS46 kan du lese om det her: www.fao.org/cfs

I anledning verdens matsikkerhetsdag arrangerer vi også debatt om GMO og alternative måter å fø verden i fremtiden på Uglebo, UiO. Se arrangementet her: https://www.facebook.com/events/437960080150942/