Spire

Spire på høring om regjeringens jordbruksmelding

I desember 2016 kom regjeringen, med landbruksminister Dale i spissen, med den nye stortingsmeldingen "Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon". Dette er et dokument som skal legge føringen for norsk jordbrukspolitikk i årene som kommer. Torsdag 18. januar var det høring om saken i Stortingets næringskomite, og Spire var der for å legge frem vårt syn på saken.

De overordnede målene for norsk landbrukspolitikk er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk. Disse skal ifølge regjeringens melding gjenstå, men det legges opp til at hovedmålet med jordbrukspolitikken skal være kostnadseffektiv matproduksjon. Videre foreslår regjeringen å endre og fjerne en rekke ordninger for å legge tilrette for en effektivisering av produksjonen. De vil også fjerne prosentmålet for økologisk produksjon.

Spire mener at dette er alt annet enn fremtidsrettet. For Spire er det viktigere enn noensinne at norsk jordbrukspolitikk bygger opp under målene om bærekraftig og sosialt rettferdig matproduksjon, best mulig utnyttelse av lokale ressurser, lav miljøbelastning og alle lands ansvar for å sikre en høy selvforsyningsgrad. At hovedmålet med jordbrukspolitikken skal være kostnadseffektiv matproduksjon mener Spire er svært bekymrende.

- Mat er først og fremst en rettighet, ikke en handelsvare. Dette gjør jordbruket annerledes enn andre næringer. Jordbruket har et viktig samfunnsoppdrag i å produsere nok og bra mat til landets befolkning, og jordbruket har også en rekke positive bieffekter, som bosetting og arbeidsplasser i distriktene, beredskap, kulturlandskap og bevaring av biologisk mangfold, sier Anna Karlsson, som er leder i Spire og la frem Spires innspill på høringen.

Derfor mener Spire at det blir feil å si at hovedmålet skal være å produsere så mye og så billig mat som mulig.

- Når økonomiske hensyn blir satt først, så blir både mennesker, dyr og miljø lidende, mener Anna. Bærekraft handler om å vise hensyn til både miljø, mennesker og økonomi samtidig. Det savner vi i regjeringens melding.

Spires innspill advarer mot å legge over ansvaret for jordbruket på markedskreftene, fordi matproduksjon i et høykostnadsland som Norge aldri vil lønne seg økonomisk i et fritt marked. Videre ser Spire på norsk matproduksjon i et internasjonalt perspektiv, og da er det viktig at hvert land benytter seg av de ressursene de har for å bidra til det globale matfatet. Nåværende utvikling går imidlertid i gal retning - stadig mer av norsk matproduksjon er basert på importerte fôrråvarer, og stadig mer av områdene som kan brukes til beiting gror igjen med kratt og skog. Derfor legger Spires innspill også vekt på at det er viktig at norske ressurser blir brukt i norsk matproduksjon, og at jordbrukspolitikken må snu nåværende utviklingen med at vi stadig importerer mer av fôrressursene (f.eks. soya) som går inn i norsk husdyrproduksjon.

Dette er Spires krav til Stortingets behandling av meldingen

1. Norge må bidra til det globale matfatet gjennom å ta vare på de ressursene vi har. Derfor er det viktig å unngå videre sentralisering som fører til at produksjonen blir frakoblet ressursgrunnlaget.

2. Selvforsyningsgraden i jordbruket må regnes ut fra den faktiske bruken av norske ressurser, korrigert for importerte fôrråvarer.

3. Jordbrukspolitikkens fire hovedmål må opprettholdes - hovedmålet med jordbrukspolitikken er ikke kun kostnadseffektiv matproduksjon.

4. Nydyrking av myr må stanses.

5. Jordbrukspolitikken må stimulere til at mer organisk materiale blir tilbakeført til jorda, og jordforvaltning skal sees på som en del av løsningen på klimaproblemet.

6. Mål om økoandel må opprettholdes for å møte etterspørsel etter matvarer som er produsert på en miljøvennlig og bærekraftig måte, og for å sikre rekruttering til økologisk landbruk.

7. Avtaleinstituttet må revideres slik at Stortinget tar tilbake den reelle kontrollen over jordbrukspolitikken.

8. Stortinget bør vedta flerårige strategier som beskriver konkrete måltall og virkemidler for å nå de overordnede målene for jordbrukspolitikken.

Du kan se opptak av Spires muntlige innspill på høringen på Stortingets nett-TV her, og du kan lese hele innspillet ved å laste ned pdf-filen oppe til høyre.

Spire jobber for at norsk matproduksjon skal være bærekraftig og solidarisk med andre land. Vil du støtte oss i den kampen? Bli medlem ved å sende SMS "Spire 2017" + <epost> og <fødselsår> til 2434 (under 30 år).


PS. Spire er med i Alliansen Ny Landbrukspolitikk (ANL), som jobber for å endre norsk landbrukspolitikk i en mer bærekraftig retning. ANL bygger på en felles forståelse om at kapitalintensiv industriell stordrift i landbruket hverken er økonomisk, ressursmessig eller sosialt bærekraftig - og at frihandel med mat ikke kan løse verdens fattigdoms- og matforsyningsproblemer. ANL er nå i gang med å skrive en alternativ jordbruksmelding, som er akkurat sånn som vi vil ha den. Sjekk ut ANL sin Facebook-side for å holde deg oppdatert. ANL består av Sosialistisk Ungdom, Attac Norge, Spire, Biologisk-dynamisk forening, Natur og Ungdom, Grønn Ungdom, Oikos, Rød Ungdom & Norges Bonde- og Småbrukarlags Ungdomsutvalg.