Spire

Spire påvirker norsk utenrikspolitikk

I fjor gjennomførte Spire kampanjen “Landran” hvor vi krevde at Norske myndigheter måtte ta politisk avstand fra storskala landavtaler som gikk på bekostning av miljø, matsikkerhet og menneskerettigheter.
I stortingsmeldinga om utvikling og miljø understreker Regjeringen viktigheten av at "hensyn til både miljø og utvikling ivaretas gjennom bedret arealforvaltning". Videre poengteres det i meldingen hvordan "svak regulering av kommersielle landinvesteringer i mange utviklingsland har ført til at flere investeringer omtales som landran."
“En seier for Spire” sier Christian Bull.

I forbindelse med kampanjen i 2010 krevde Spire at Regjeringen skulle:

● anerkjenne de problematiske sidene ved landran
● stoppe import av agrodrivstoff, mat, karbonkvoter og andre varer fra jord som er overtatt på en måte som kan kalles landran
● ta initiativ til internasjonalt samarbeid innad i FN-systemet for å kontrollere store internasjonale investeringsavtaler i jordbrukssektoren
● sørge for at investeringer støttet av norske myndigheter må være basert på informerte valg fra alle parter og ha krav om åpenhet og innsyn. De må aldri gå på bekostning av folks matsikkerhet eller medbestemmelsesrett

I Stortingsmeldingen nevnes behovet for å utforme planer for bærekraftig arealbruk. Det står videre at slike planer skal ta miljøhensyn uten at det går på bekostning av lokalbefolkningens bruksrettigheter eller nasjonal vekst. Spire er fornøyd med at regjeringen ser viktigheten av å støtte det sivile samfunnet.

“Vi har fått gjennomslag på flere punkter. Spesielt på kravet om at norskstøttede investeringer må være basert på informert samtykke og krav om åpenhet og innsyn.“ sier politisk nestleder i Spire, Brita Brekke.

Stortingsmeldingen nevner også behovet for internasjonale bærekraftsstandarder for landbruksinvesteringer i utviklingsland, så vel som internasjonale standarder for bærekraftig produksjon av biodrivstoff og annen bioenergi. ”Norge arbeider for å utvikle slike regler gjennom blant annet FNs ernærings- og landbruksorganisasjon og Verdensbanken” står det i meldingen.

Viktig er også ungdomsfokuset

Spire ser at ønsket om å ta ungdom på alvor i miljø- og utviklingspolitikk står sterkt i den nye Stortingsmeldinga. Det er med glede vi leser at regjeringen ser verdien av ungdommens påvirkningskraft i norske og internasjonale forhandlinger. Dette er et resultat av målrettet arbeid fra ungdomsorganisasjonene, og det faktum at vi ungdom har vist at vi har viktige synspunkter å komme med.

Stortingsmeldingen nevner spesielt innsatsen til ungdomsnettverket YOUNGO, hvor Spire sammen med flere andre ungdomsorganisasjoner. Dette bar resultater under klimaforhandlingene i Cancun i fjor.