Spire

Utbygging av kraftkabler

To kraftkabler mellom Norge, Tyskland og Storbritannia er per i dag under utbygging, og en tredje kabel er planlagt bygd. Denne siste kabelen vil, i motsetning til de to førstnevnte, være eid av en kommersiell aktør. Det har vært mye debatt rundt bygging av kablene og norsk medlemskap i EUs energiunion ACER. Denne uttalelsen fra Spire er knyttet til utbyggingen av kraftkablene. Spires vurdering baseres på hvorvidt utbygging av kabler bidrar til en bærekraftig utvikling og rettferdig fordeling av ressurser.

Nasjonal og lokal råderett over naturressurser er viktige prinsipper for Spire, noe som vi også vektlegger i vår posisjon til kraftkablene. Vi er derfor imot utbygging av den kommersielle kabelen, da vi mener kommersielt eierskap kan forhindre at kraftressursene utnyttes og forvaltes på en måte som kommer befolkningen til gode.

Når det gjelder utbyggingen av kraftkablene underlagt offentlig eierskap, mener vi saken både har positive og negative sider ved seg. Utbyggingen vil tilrettelegge for økt eksport, som igjen kan bidra til økt strømproduksjon i Norge. Fornybar energi er som kjent langt mer klimavennlig enn fossil energi, og en satsing på fornybarnæringen kan både stimulere økte investeringer og innovasjon i fornybarsektoren. Vi er positive til å satse på mer klimavennlige energikilder, og at andre næringer enn oljenæringen stimuleres. Dette er viktige argumenter som taler for å tilrettelegge for økt eksport av norsk kraft til utlandet. En økning i eksporten av norsk kraft kan også bidra til økte inntekter for norske kommuner.

På den andre siden frykter vi tilrettelegging for økt eksport i form av utenlandskabler vil føre til en internasjonalisering av det norsk kraftmarked, som igjen vil føre til økte strømpriser. Det vil være negativt for norsk industri, som allerede er under økonomisk press og avhengige av billig strøm. Økte strømpriser kan derfor både true kommunenes skatteinntekter og gjøre det vanskelig å stimulere vekst i norsk industri. Det er derfor usikkert om kommunenes økte inntekter fra krafteksport vil veie opp for kommunenes tapte inntekter ved at andre deler av norsk industri må legge ned drift på grunn av økte strømpriser.

Spire er opptatt av at det skal skapes flere klimajobber i Norge og vi mener det er viktig at det skapes arbeidsplasser i andre næringer enn oljenæringen. Vi deler derfor fagforeningenes bekymring for at industri vil legges ned som følge av en vesentlig økning i kostnader dersom strømprisene øker. Samtidig kan man argumentere for at en satsing på fornybarsektoren bidrar til å skape flere jobber i denne sektoren. På tross av dette er Spire bekymret for trusselen økte strømpriser representerer for næringer som har langt lavere klimaavtrykk i Norge enn de ville hatt om de måtte flytte fabrikker til andre land. Industriens bekymringer er derfor vesentlige hensyn for oss.

Vi mener videre at en overgang fra fossil til fornybar kraft i det europeiske kraftmarkedet må følges opp med sterkere politiske virkemidler enn de som finnes i dag. Det å tilby mer norsk fornybar kraft i markedet vil ikke nødvendigvis – og ikke alene – føre til en slik omstilling. De viktigste tiltakene vil være å innføre strengere klimakrav og en betydelig innstramming av det eksisterende kvotesystemet. Dersom Norge skal bygge utenlandskabler, mener vi også at det bør stilles krav om tiltak mot fossil energi i mottakerlandene, for eksempel gjennom økte avgifter på importert fossil kraft.

Utbyggingen av kablene er begrunnet med at kraftproduksjonen i Norge fremover forventes økt i henhold til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) sine rapporter. Vi er skeptiske til premissene for denne konklusjonen. Vi går ut i fra at konklusjonen henger sammen med at Norge ønsker å bygge ut flere kraftverk for å eksportere mer kraft. Per i dag har Norge allerede eksisterende utenlandskabler hvis potensiale for krafteksport ikke utnyttes, fordi Norge ikke produserer nok kraft. Vi mener derfor at det vil være hensiktsmessig å bygge nye kabler først når det er behov for det, og inntil videre eksportere via de utenlandskablene som allerede eksisterer.

Når det gjelder utbygging av flere kraftverk i Norge, frykter vi de negative miljøkonsekvensene dette vil ha for norsk natur. Det er verdt å bemerke at arealer og økosystemer allerede er under press som følge av kraftutbygging og at en videre utbygging ikke kan skje uten at økosystemer og artsmangfold går tapt. Vi er også skeptiske til ideen som er lansert fra politisk hold; at Norge skal være “Europas batteri”. Spire mener at det er viktig å satse på ekspansjon i andre bransjer enn kraftsektoren. For det første er det kraftkrevende å transportere kraft, i tillegg vil man miste kraft på veien gjennom kablene, slik at man får et dobbelt energitap på veien. For det andre tror vi at andre europeiske land vil produsere egen kraft om noen år og da vil det heller ikke være økonomisk attraktivt å eksportere kraft. Ut i fra Spires verdigrunnlag er tanken om å være “Europas batteri” ikke særlig attraktiv, verken fra et miljøsynspunkt eller fra et langsiktig økonomisk synspunkt.

Spire reagerer også på at utbyggingen allerede er i gang. Vi er skeptiske til de politiske prosessene som ligger til grunn for “tut og kjør”-byggingen av utenlandskablene. Vi er usikre på om det demokratiske grunnlaget for utbyggingen er tilfredsstillende og vi er skeptiske til hvilke interesser som har vært rådende i vurderingen. Saken gjøres først og fremst til en teknisk sak som ikke angår de som potensielt blir berørt av konsekvensene av utbyggingen. Det er i norsk interesse å utrede disse potensielle konsekvensene bedre. For oss fremstår utbyggingen av kablene som dårlig forberedt og vi mener de viktige hensynene som saken berører er underkommunisert av regjeringen og underliggende etater.

Som konklusjon stiller Spire seg skeptisk til en utbygging av flere utenlandskabler, særlig kommersielle men også statlige. Vi er selvsagt oppmerksomme på de hensynene som taler for en satsning på fornybar energi, og anerkjenner at kraftutveksling kan være en del av løsningen på å få ned lands klimagassutslipp. Det vi er mest kritiske til er premissene for den politiske prosessen rundt utbyggingen. I tråd med føre var-prinsippet mener vi det må utføres grundigere utredninger av de sosiale, miljømessige og økonomiske konsekvensene før det gis nye tillatelser for utbygging av kraftkabler.

Vil du vite mer om Spires politikk? Last ned vår politiske plattform som du finner under "Relaterte ressurser" opp til høyre, eller klikke deg inn på siden hvor du finner våre resolusjoner.