Spire

Vidar Helgesen må jobbe for færre utslippskvoter

Tirsdag 28. februar møtes flere europeiske miljøministre for å behandle det europeiske kvotesystemet for 2021-2030 i EUs ministerråd. Spire og 12 andre organisasjoner har ett klart budskap til klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Han må jobbe for at EUs kvotesystem styrkes i tråd med Paris-avtalens forpliktelser!

EUs kvotesystem er ett av flere virkemidler som skal bidra til å nå målet om å redusere klimagassutslippene i Europa med 20 prosent innen 2020, sammenlignet med hva de var i 1990. Gjennom å ha kun ha et bestemt antall kvoter tilgjengelig på markedet, kan man regulere mengden utslipp. Alle bedrifter har i dag en viss mengde kvoter tilgjengelig. Dersom man ønsker å slippe ut mer må man kjøpe kvoter av andre. Dermed kan det bli mer lønnsomt å redusere sine utslipp, slik at man slipper å kjøpe andres kvoter. Det gjør også at de som har de beste forutsetningene for kutt tar de største kuttene, noe som reduserer de totale kostnadene. Kvotesystemet er derfor en spiselig løsning for mange.

Dessverre er det alt for mange kvoter tilgjengelig på markedet. Resultatet er at det er for billig å forurense, og kvotemarkedet mister sin effekt. I brevet til Helgesen står det: «I 2016 var karbonprisen i EUs kvotesystem (EU ETS) helt nede i 4 Euro. Dette er en så lav pris at kvotesystemet ikke oppfyller målet om å gjennomføre kostnadseffektive klimakutt i Europa, og det fører ikke til den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunnet som må til for å nå forpliktelsene i Paris-avtalen. ETS vil fortsette å ha et stort overskudd av kvoter i systemet fram til 2030 med de forslagene som nå ligger på bordet. Landene i Europa må nå samle seg om virkemidler som gjør at EU klarer å nå Paris-avtalens langsiktige mål om å holde den globale temperaturstigningen klart under 2°C, og at det arbeides for å begrense den til 1,5°C.»

Spires holdning er at vi må være fossilfrie i 2050, ikke kun "karbonnøytrale". Karbonnøytralitet åpner for både kvotekjøp og såkalt offsetting av utslipp. Offsetting betyr at man investerer i karbonbindende aktiviteter (feks. skogplanting) i andre land, mens man på hjemmeplan fortsetter å benytte fossile energikilder.

- Kjøp og salg av kvoter betyr egentlig at industrier og stater kommer unna å gjøre utslippskutt på hjemmebana. Men når vi nå først har et kvotesystem er det viktig å se på hvordan vi kan skjerpe det. Det betyr ikke at vi skal slutte å jobbe for mer kutt på hjemmebanen, sier Anna Karlsson, leder i Spire.

Når systemet altså ikke fungerer må Norge ta en aktiv lederrolle for å reparere systemet. Den rollen kan Norge ta ved å følge kravene fra organisasjonene. Dersom avtalen for den neste perioden ikke blir langt mer ambisiøs enn den er i dag, haster det enda mer å gjennomføre store kutt på hjemmebane.

Brevet kommer fra Spire, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Zero, Kirkens Nødhjelp, Utviklingsfondet, Regnskogsfondet, Mellomkirkelig råd, Caritas, KFUM-KFUK Global og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet. Hele brevet kan du lese under "relaterte ressurser".