Spire

Internasjonal handel

Handel er ikke et mål i seg selv, men et av mange virkemiddel i utvikling av et lands produksjonsstruktur, økonomi, sysselsetting og uavhengighet. Spire er ikke mot handel, men mener dagens spilleregler er urettferdige. Under kan du lese mer om forskjellige temaer Spire
jobber med innen internasjonal handel.

Verdens Handelsorganisasjon (WTO)

Verdens Handelsorganisasjon (WTO) er en internasjonal organisasjon med 159 medlemsland. Hovedoppgavene til WTO er å overvåke dagens handelsregelverk, å være et forum for forhandlinger og å bidra til løsning av handelskonflikter mellom medlemsland. Målet med WTO er å forhandle frem avtaler som skal gjelde for alle medlemslandene, slik at ingen blir diskriminert.

>

Bilateral handel

WTO-systemet har mange svakheter, men en fordel er at land kan gå sammen i koalisjoner, noe som har styrket fattige og små lands forhandlingsmakt betydelig. I bilaterale og regionale forhandlinger finnes ikke den muligheten, og det blir vanskelig for små og fattige land å stå imot krav fra de rike landene

>

Finansiell transaksjonsskatt

Du synes kanskje at Sherwoodskogens lystige menn har vært litt stille i det siste? Vel, vi har sittet rundt leirbålet og funnet ut hvordan vi kan ta fra de skikkelig rike og fordele pengene på en måte som gagner de fattige: Global finansskatt!

>

Landran

Norge er involvert i landran gjennom landinvesteringer av både Oljefondet og Norfund, som fratar lokalsamfunn tilgang til landområder og investerer i landområder uten å ta tilstrekkelig hensyn til lokalbefolkningen. Spire har hatt to landranskampanjer og handelsutvalget fortsetter arbeidet med å sette lys på norske investeringer som fører til landran

>

Oljefondet

Oljefondet er verdens største offentlige investeringsfond og investerer i mer enn 8000 selskaper. Fondet er underlagt etiske retningslinjer, men investerer likevel i selskaper som bryter med menneskerettighetene og medfører landran. Spire har skrevet noen anbefalinger for å gjøre investeringene mer bærekraftige.

>

Handel og utvikling

Spire ser på handel som et redskap for utvikling, ikke som et mål i seg selv. Utenlandske investeringer kan være viktig for å skape utvikling i et land, men avhenger av at myndighetene har mulighet til å stille krav slik at investeringene kommer befolkningen til gode.

>