Spire

Landran

Norge er involvert i landran gjennom landinvesteringer av både Oljefondet og Norfund, som fratar lokalsamfunn tilgang til landområder og investerer i landområder uten å ta tilstrekkelig hensyn til lokalbefolkningen. Spire har hatt to landranskampanjer og handelsutvalget fortsetter arbeidet med å sette lys på norske investeringer som fører til landran

Investeringer i landområder har blitt stadig mer attraktivt og etterspørselen etter land har eksplodert etter matvarekrisa i 2008. Utenlandske eller nasjonale investorer kjøper opp eller leier jord for en billig penge i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Investorene ønsker som regel å drive storskala mekanisert jordbruk og eksportere mat eller biodrivstoff. Spire definerer en landinvestering som landran når den skjer uten lokalbefolkningens frivillige og forhåndsinformerte samtykke. Landran er skadelig fordi den fratar småbønder tilgang til jord og deres viktigste levebrød, noe som truer lokal matsikkerhet. Siden landran fører til et mer ekportrettet jordbruk blir den lokale matforsyningen også svekket. Landran har fordrevet hundretusener av småbønder verden over og ført til økt fattigdom og redusert matsikkerhet.

Spire mener at det finnes et klart behov for økte investeringer i jordbruk  i Sør. Vi jobber imidlertid for inkluderende investeringer som gjøres på småbondens premisser uten at hun mister tilgang til land. Statens investeringsfond i utviklingsland - Norfund - har potensiale til å gjøre slike inkluderende investeringer, men har i stedet fokusert på storskala plantajedrift. Spire mener at Norge gjennom bistand og Norfund bør satse mer på småbønder.

Norske bedrifter er svært aktive landinvestorer i Afrika. I følge en rapport er Norge gjennom private selskaper den fjerde største landinvestoren i Afrika. Den norske stat er også direkte og indirekte involvert i landran. Oljefondet  investerer i palmeoljeselskap som driver med landran. Norfund investerer i store jordbruksprosjekter som har kommet i konflikt med lokalbefolkningen. Spire krever at ingen norske investeringer skal bidra til landran.

Spire er svært aktiv i kampanjen mot landran både nasjonalt og internasjonalt. Hjemme har vi gjennomført to kampanjer mot landran, og internasjonalt støtter vi flere kampanjer, deriblant Our Land - Our Business.

Les mer om våre kampanjer mot landran:
2013: #StoppNorskLandran
2010: Landran