Spire

Oljefondet

Oljefondet er verdens største offentlige investeringsfond og investerer i mer enn 8000 selskaper. Fondet er underlagt etiske retningslinjer, men investerer likevel i selskaper som bryter med menneskerettighetene og medfører landran. Spire har skrevet noen anbefalinger for å gjøre investeringene mer bærekraftige.

Statens Pensjonsfond Utland (SPU), bedre kjent som Oljefondet, er verdens største statlige investeringsfond og er forvaltet av Norges bank. Målsetningen med fondet er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor moderat risiko. Det er Finansdepartementet som er eier av fondet og har ansvar for den overordnede strategien og kriterier for arbeidet med ansvarlige investeringer. Norges bank er forvalter av fondet og er ansvarlig for den daglige driften. Våren 2014 ble mandatet for å trekke fondet ut av selskaper lagt til Norges Bank fra Finansdepartementet som hadde denne oppgaven tidligere. Endringen ble begrunnet ved at delingen mellom Finansdepartement, Norges Bank og Etikkrådet var ineffektiv. Ved å gi Norges Bank uttrekksmandat ville den aktive eierskapsutøvelsen til banken bli mer effektiv. Etikkrådet, som er oppnevnt av Finansdepartementet, skal vurdere om investeringene som gjøres av Norges Bank Investment Management (NBIM) følger de etiske retningslinjene.

Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjene muliggjør uttrekk av et selskap i henhold til to bestemmelser. Retningslinjene forbyr investeringer i selskaper som produserer våpen som ved vanlig bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, produserer tobakk eller selger våpen til land under sterke internasjonale sanksjoner. Den andre bestemmelsen tillater uttrekk der det er en “uakseptabel risiko” for at selskapet er involvert i

a) grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, som f.eks. drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid
b) alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner
c) alvorlig miljøskade
d) grov korrupsjon
e) andre særlige grove brudd på grunnleggende etiske normer

Etikkrådet vil gjøre en vurdering som de overleverer Norges Bank som vurderer om det er grunn til uttrekk. Oljefondet er også underlagt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Konflikter over investeringer
Fondet er investert i over 8000 selskaper og med et stadig større fond er det behov for å sikre at fondet ikke investeres i selskaper som bryter med de etiske retningslinjene. NBIM har flere ganger blitt anklaget for å ha investert i selskaper som bidrar til grov miljøødeleggelse og som bryter med menneskerettighetene (blant annet Royal Dutch Shell, Sime Darby, Bolloré, Posco, Goldcorp). Pensjonsfondet ble klaget inn for OECDs kontaktpunkt i Norge i 2013 for investeringen i stålselskapet Posco i India. Kontaktpunktet konkluderte med at NBIM hadde brutt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. NBIM hevdet imidlertid at de som minoritetsaksjonær var unntatt retningslinjene, noe som kontaktpunktet avviste. Gjennom Spire sin rapport «Solgt» kom det også frem at Oljefondet er investert i selskaper som forårsaker landran (Sime Darby og Bolloré).

Hva vi mener må gjøres:
1. De etiske retningslinjene under bestemmelse a) grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene må endres til “brudd på menneskerettighetene”. Dette er fordi «grove eller systematiske krenkelser» blir en definisjonssak der banken kan tilsidesette menneskerettighetsbrudd fordi de tolker bruddene som ikke grove eller systematiske nok.

2. Innføre positiv screening av selskaper i risikosektorer som plantasjesektoren, for å forsikre seg om at selskapene opererer på en sosial og miljømessig forsvarlig måte.

3. Inkludere tvangsflytting og svekkelse av lokalbefolkningens matsikkerhet som utelukkelsesgrunn i de etiske retningslinjene.

4. Tilføre etikkrådet mer ressurser.

5. Innføre en maksfrist på 3 måneder før NBIM må bestemme uttrekk.