Spire

Kampanjen 2010 - Landran

Landran er et fenomen som har vokst frem i løpet av de siste årene. Begrepet innebærer at utenlandske investorer tar over landområder og naturressursene som hører til i utviklingsland ved å overta eierskap eller bruksrett til jorda. Slike overtagelser er alt for ofte preget av mangel på innsyn og åpenhet, ufullstendige konsultasjonsprosesser og utnytting av folks manglende tilgang til informasjon.

Landran var et ganske ukjent tema da Spire tok tak i det og valgte det til kampanjetema på stormøtet i 2009. Kampanjegruppa brukte mye tid på å sette seg inn i hva landran egentlig er, og dro blant annet på feltarbeid til Mosambik og Tanzania for å besøke landsbyer og snakke med sivilsamfunnsorganisasjoner og myndigheter. For Spire var funnene nedslående, og resulterte i en rapport med anbefalinger.

Spire, som første norske organisasjon, satte temaet på dagsorden gjennom avisinnlegg og kronikker, møter med politikere og arrangering av flere informasjonsarrangementer. Det største var et heldagsseminar i Oslo der vi lanserte vår egen rapport og hadde flere internasjonale innledere for ca 90 tilhørere. I tillegg hørte mange om landran gjennom våre stands, brosjyren som ble laget og ikke minst kick-off fest på Blå i Oslo med 250 gjester.

I løpet av kampanjeperioden ble det samlet inn underskrifter og vi fikk støtte fra flere organisasjoner for kravene våre før vi overleverte dem til Erik Solheim i oktober 2010. Kampanjen i 2010 førte til at landran for alvor ble satt på dagsorden, og i april 2011 kom Stortingsmelding 14: ”Mot en grønnere utvikling – om sammenhengen i miljø- og utviklingspolitikken”.

Her fikk Spire gjennomslag for de fleste kampanjekravene våre og mange av synspunktene vi hadde tatt opp i møer med politikere og i rapporten.

Kampanjekravene for 2010:

1: Norge må stoppe import av agrodrivstoff, mat, karbonkvoter og andre varer fra jord som er overtatt på en måte som kan defineres som landran

2: Norge må ta initiativ til internasjonalt samarbeid innad i FN-systemet for å kontrollere store internasjonale investeringsavtaler i jordbrukssektoren

3: Investeringer støttet av norske myndigheter må være basert på informerte valg fra alle parter og ha krav om åpenhet og innsyn. De må aldri gå på bekostning av folks matsikkerhet eller medbestemmelsesrett