Spire

Made in…?

Norge er en del av en global verdensøkonomi der vi er avhengige av varer og tjenester fra andre land, og der vi er avhengige av å transportere våre varer og tjenester til utlandet. Dette systemet har både fordeler og ulemper for klima og miljø, internasjonal arbeidsdeling og utvikling. En viktig forutsetning for opprettholdelsen av et slikt markedssystem er tilgang på billig og enkel transport. Internasjonal skipstransport oppfyller denne forutsetningen og står for ca. 90 % av den internasjonale transporten av varer. Denne avhengigheten kompliserer klimakostnadene når skip og fly er unntatt i Paris-avtalen fra 2015. Disse sektorene er dermed ikke forpliktet til å redusere sine utslipp. Fortsetter sektorene å forbli uregulert, kommer utslippene til å utgjøre 40 % av verdens totale utslipp innen 2050. En slik økning vil ha store konsekvenser for miljøet, og klimaavtalen vil utfordres i sin helhet da det å oppnå togradersmålet vil kompliseres ytterligere.

FNs klimapanel (IPCC) konkluderte i 2014 med at raske kutt i karbonutslipp er absolutt nødvendig for å hindre kritiske klimaendringer. For å kunne nå disse kuttene må vi endre det internasjonale handelssystemet fra å være basert på ideen om høyest mulig profitt, som konsekvent legger kostnader over på miljøet og framtidige generasjoner, til å investere i en bærekraftig framtid allerede i dag.

Det er dette Spire sin kampanje handler om. Hvordan skal vi som forbrukere, politikere og næringslivsaktører regulere utslipp fra internasjonal transport av varer? For å få til dette må alle være med på å endre systemet. Og denne endringen skjer først og fremst med oss.

Signer vårt opprop om krav til åpenhet for varers reiserute her.