Spire

Høstkampanjen 2013: #StoppNorskLandran

Til tross for at Spires landrankampanje lyktes i å få landran på dagsorden i 2010, er begrepet landran fortsatt ukjent for folk flest, og få vet at staten Norge selv bidrar til landran. Dette vil Spire at kampanjen #StoppNorskLandran skal gjøre noe med

Truer matsikkerhet og demokrati
Landran forekommer når store internasjonale selskaper eller stater kjøper opp eller leier store landområder i Sør for en svært billig penge. I mange tilfeller skjer dette uten at de som lever på og bruker jorda tas med i beslutningsprosessen, mottar tilstrekkelig kompensasjon eller gir sitt informerte samtykke.  Dette ødelegger fattige menneskers mulighet til å dyrke egen mat og kalles landran.

Landran fører ikke til utvikling!
Enkelte mener at storskala landinvesteringer alltid er bra for utvikling, men altfor ofte fører det dessverre heller til økt fattigdom og svekket matsikkerhet. Dette skjer fordi landran omfordeler jord fra småbønder som produserer for seg selv og lokalsamfunnet, til store selskaper som produserer mat for eksport eller biodrivstoff. Jobbene på plantasjene er ikke nok for å kompensere antall bønder som har mistet jorda.

Et voksende fenomen
Selskaper og stater har de siste årene blitt stadig mer interessert i jordbruksområder i land i Sør. Dette er drevet av blant annet økt etterspørsel etter biodrivstoff og ustabile matvarepriser på det internasjonale markedet. Spesielt ser vi at land som selv har problemer med å mette sin voksende befolkning, kjøper opp store landområder internasjonalt. Sterk befolkningsvekst, klimaendringer og økt kjøttforbruk vil gjøre eierskap og kontroll over jordbruksområder enda mer lukrativt i fremtiden, og landran vil med stor sannsynlighet forekomme i enda større grad.

Norge den fjerde største landinvestoren i Afrika
Norges rolle i etterspørselen etter Afrikansk jord er lite kjent. I følge noen kilder sørger norske selskaper for at Norge er den fjerde største investoren i Afrikansk jord. Kampanjen fokuserer likevel på norske offentlige investeringer, siden offentlige penger forvaltes på vegne av folket.
Oljefondet – verdens største pensjonsfond - og Norfund - et statlig fond som investerer i utviklingsland - har begge har finansiert landinvesteringer som fratar lokalbefolkning land uten tilstrekkelig samtykke eller kompensasjon. Dette mener vi er fullstendig uakseptabelt. Spire krever sterkere etisk styring av Oljefondet for å forhindre videre landraninvesteringer. Vi støtter at Norfund investerer i afrikansk landbruk, men mener nåværende fokus på storskala plantasjer fører til høy risiko for landran. Vi godtar ikke at norske offentlige fond skal tjene penger på at fattige småbønder mister livsgrunnlaget sitt!

#StoppNorskLandran
Spire mener at all norsk finansiering av landran må opphøre

Her er våre krav:

Oljefondet
1. Innføre positiv screening av selskaper i risikosektorer som plantasjesektoren, for å forsikre seg om at selskapene opererer på en sosial og miljømessig forsvarlig måte
2. Inkludere tvangsflytting og svekkelse av lokalbefolkningens matsikkerhet som utelukkelsesgrunn i de etiske retningslinjene
3. Tilføre etikkrådet mer ressurser
4. Innføre en maksfrist på 3 måneder før finansdepartementet må bestemme uttrekk

Norfund
1. Forplikte sine investeringspartnere til å respektere prinsippet om frivillig og informert forhåndssamtykke
2. Etablere en uavhengig klagemekanisme
3. Oppskalere investeringer i bærekraftig jordbruk som tjener småbønders interesser

Signer oppropet her.

 

Program for kampanjeuka:
23. september: Debatt og lanseringsfest på Kulturhuset. Se facebook event her.
25 september : Filmvisning Land Rush, Oslo
26. september: Seminar Sustainable Agricultural Investments? Ås
26. september: Debatt Oljefondets etiske arbeid: Godt nok i lys av landran? Trondheim