Spire

Fairtrade

Spire erkjenner at handel kan være et viktig og avgjørende bidrag til fattigdomsutryddelse og en generell positiv utvikling. Spire ser det likevel som nødvendig å understreke at handel ikke må ses på som noe mål i seg selv. Økt handel er ikke nødvendigvis et gode.

Dagens økonomiske strukturer gagner fattige land i liten grad. Bytteforholdet mellom varene som fattige land selger til industriland er svært skjevt. Prisen for råvarer er generelt svært lav, i tillegg er prisene ustabile. Det ligger lite utviklingspotensial i å være råvareeksportør da salgsverdien først øker etter at råvarene er blitt bearbeidet og videreforedlet. Ingen land har kommet seg ut av fattigdom gjennom handel med råvarer alene.

Fairtrade er i stor grad basert på kjøp og salg av råvarer som kaffe, kakao, sukkerrør og ris. Selv om bønder og gårder som er sertifisert innenfor denne merkeordningen får en større andel av salgsoverskuddet og en stabil pris, baserer handelen seg på råvareeksport.

Spire ønsker en strukturell endring hvor fattige land får anledning til å øke sin bearbeidingsgrad og følgelig får større merverdi av selve produksjonsprosessen. For å skape en positiv samfunnsutvikling er det nødvendig ikke å fokusere på produksjon til eksterne markeder, men å øke produksjon av varer og tjenester for egen befolkning og lokale markeder. Utviklingsland må ha handlingsrom til å kunne prioritere nasjonale behov. Når nasjonale behov er nådd kan overskuddsproduksjonen eksporteres.

Spire ser Fairtrade som en midlertidig løsning ettersom denne handelsordningen ikke adresserer de strukturelle problemene i dagens handelssystem. Spire mener det er nødvendig å endre de internasjonale handelsregler som opprettholder et ugunstig handelssystem. Fairtrade opererer innenfor rammene til en markedsliberalistisk struktur og utfordrer ikke de grunnleggende problemene i systemet. Fairtrade må av den grunn betraktes mer som symptomlindring enn en kur.

 

Vedtatt av Spires Stormøte, 21. april 2012