Spire

Framtidsombud

Spire mener at bærekraftig utvikling må forankres i en politisk uavhengig institusjon som har mulighet og kompetanse til å belyse langsiktige perspektiv ved norsk politikk. Vi mener at opprettelsen av et Framtidsombud vil kunne bistå med dette.

Vi lever i et samfunn med en produksjon og et økonomisk system som ikke er bærekraftig. Frykten hos de folkevalgte for å ikke bli gjenvalgt til neste periode fører ofte til at kortsiktig økonomisk vekst går på bekostning av hensynet til framtiden. I 2011 ble over 120 milliarder kroner investert i oljesektoren. Til sammenlikning ble 6,7 milliarder investert i fornybar energi. Spire mener at dette ikke er en politikk for framtiden. Hensynet til framtidige generasjoner er også nevnt i grunnlovens paragraf 110 b. Vi mener at et framtidsombud vil være det konkrete tiltaket vi trenger for å sikre en miljøvennlig og langsiktig politikk som vil kunne sørge for at loven blir fulgt.

Framtidsombudet vil kunne fungere som et tverrfaglig organ som kan bistå med informasjon i politiske saker og være en brobygger mellom politikk og forskning. På samme tid vil framtidsombudet hjelpe politikere ved å sette fokus på saker som det er vanskelig for politikerne å fremme selv. Framtidsombudet vil også kunne sørge for avbyråkratisering og samstemthet i norsk politikk for bærekraftig utvikling ved å fungere som et samlende fagorgan.

Ikke minst, framtidsombudet vil sørge for store langsiktige samfunnsbesparelser ved å advokere for forebyggende tiltak istedenfor reparerende tiltak. Dette vil kunne hjelpe politikere med å balansere ønsket om økonomisk vekst på kort sikt, med det langsiktige hensynet til framtidige generasjoner.

Flere land har erfaring med liknende institusjoner som Framtidsombudet. Det norske klimaforliket sier at norsk klimapolitikk skal være blant den mest ambisiøse i verden, og nevner et behov for en uavhengig faglig vurdering av klimapolitikken. Framtidsombudet vil være et konkret og positivt tiltak som viser at Norge viser handlingskraft og tar hensynet til framtidige generasjoner på alvor.

Spire mener at dersom beslutningstakere får hjelp til å ta større hensyn til framtidige generasjoners interesser og rettigheter, vil dette føre til et mer langsiktig politisk perspektiv og en bedre balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn.


Vedtatt av Spires Landsråd 15.2.2013