Spire

Klimafiksing (Geoengineering)

Vedtatt på Spires Stormøte 2018

Klimafiksing (geoengineering) er metoder og teknologier som har som hovedmål å påvirke klimaet for å lindre utfallet av klimaendringene. Klimafiksing kan klassifiseres i tre hovedkategorier: Fjerning av drivhusgasser, styring av solstråling og modifisering av været, og kan foregå enten på land, i vann eller i luften. Klimafiksing er et virkemiddel som behandler symptomer heller enn å utgjøre en reell løsning på de grunnleggende årsakene til hvorfor klimaendringene oppstår.

Spire mener at:

Spire anerkjenner at det finnes klimafiksingstiltak som kan være en del av løsningen, så lenge prinsippene om sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft ivaretas. Hovedfokuset i klimapolitikken må imidlertid være å stoppe utslipp av fossile klimagasser, ikke å fjerne dem fra atmosfæren etter at utslippet har forekommet.  Spesielt alvorlig ser Spire på klimafiksingstiltak som kan ha ukjente konsekvenser utenfor nasjonens grenser, slik som å tilføye partikler til atmosfæren for å reflektere sollys.

Avgjørelser angående klimafiksingstiltak må baseres på føre-var prinsippet. Spire mener at det er dagens økonomiske system og dens avhengighet av fossil energi som er hovedgrunnen til økt mengde drivhusgasser i atmosfæren. For å løse problemet med økte utslipp, må endringer skje på systemnivå fremfor å utvikle teknologi med ukjent utslagskraft. Klimafiksingstiltak muliggjør ansvarsfraskrivelse, og har ukjente konsekvenser. Det finnes mange andre tiltak som er sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig. Ett eksempel er fornybar energiteknologi, som må være en del av løsningen fordi denne teknologien vil kunne bidra til grunnleggende strukturelle endringer.

Krav:

  • Eksisterende avtaler om et moratorium på klimafiksing må opprettholdes og forsterkes
  • Føre-var prinsippet må legges til grunn i spørsmål om klimafiksingstiltak
  • Klimafiksingsteknologi skal ikke ses på som en helhetlig politisk løsning på klimaendringene som kommer av bruken av fossilt brensel

 

For å lese mer om klimafiksing, se denne rapporten “The Big Bad Fix” publisert av Biofuelwatch, ETC Group og Heinrich Böll Foundation.