Spire

Medvirkning i arealplanlegging

Vedtatt på Spires Stormøte 2017

I takt med den økende urbaniseringen utvikles byer raskere nå enn før. Dette medfører at planprosessene effektiviseres for å møte det økende presset for ny infrastruktur, boliger, næringsvirksomhet og ikke minst offentlige tjenestebygg. For at byene skal være inkluderende og mangfoldige er det viktig at alles stemmer blir sett og hørt. Dessverre er det ikke alltid slik. Markedskreftene er en sentral drivkraft for byutvikling, og dette medfører ofte at enkelte grupper skyves ut og ikke blir representert i planprosessene.

Medvirkningsprossesen må endres for at alle grupper skal inkluderes og engasjeres. Vi ser et behov for at berørte parter skal få reell innvirkningsmulighet i planprosesser. Derfor trenger vi en bredere definisjon av begrepet “medvirkning”,  som i dag kun innebærer at berørte parter har forslagsmulighet som ikke krever reell behandling. I Norge er medvirkning i arealplanlegging hjemlet i plan- og bygningsloven. Lovteksten er lite spesifikk og kan tolkes forskjellig. Dette medfører at forslagstillere og utviklere ofte kan dokumentere at de har oppfylt kravet for medvirkning uten at alle grupper har blitt inkludert. Det er viktig at Norge jobber for en mer inkluderende og mangfoldig medvirkningsprosess nasjonalt og internasjonalt.

Informasjon om hvordan man kan påvirke er viktig for å skape engasjement. Spire mener det er viktig at unge og barn blir informert og veiledet i medvirkningsprosesser. Det er deres fremtid som blir avgjort i disse planprosessene, som legger føringer for hvordan byer og distrikter skal utvikles. Da er det særdeles viktig å tenne et engasjement hos fremtidens beslutningstakere.

Spire krever at:
- Norske myndigheter utarbeider en forskrift om medvirkning i arealplanlegging.
- Det blir stilt sterkere krav til medvirkningsprosessen i arealplanlegging. Forståelsen av berørte grupper må utvides.
- Medvirkning skal innebære reell vurdering av innspill.
- Norske myndigheter må drive aktiv informasjonsarbeid for hvordan mennesker kan medvirke i arealplanlegging hjemme og i Sør.
- Det skjer en økning i norsk bistand til urbane prosjekter som tilrettelegger for medvirkning i byer i Sør.