Spire

Myr - viktig for klimaet globalt og nasjonalt

Vedtatt på Spires Stormøte 2018

Myr blir dannet der plantemateriale som brytes ned i ulikt tempo akkumuleres over tid i et fuktig miljø med fravær av oksygen der torv dannes. Slike myrområder finnes i mer enn 180 land i verden og spiller en viktig rolle både som økosystem og i kampen mot klimaendringer. Selv om dette ikke dekker mer enn 3% av jordens overflate er det allikevel lagret to ganger så mye karbon i disse som i verdens skog. Dette betyr at myrområder er verdens største lager av karbon på land.

I dag blir myrområder brukt til en rekke formål, men den største trusselen globalt er drenering for jordbruksformål. Myr blir også omgjort for skogbruk, infrastrukturutbygging og bedrifter som foretar torvuttak for salg og bruk. I Norge kommer de største utslippene fra myr fra høsting av torv for hortikultur/plantedyrking.

Spire kjemper for at det norske landbruket skal være både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig, og at norsk matproduksjon skal baseres på norske ressurser. Vi jobber også for en ambisiøs og ansvarlig norsk klimapolitikk. For å nå målet om nasjonale utslippskutt er alle sektorer nødt til å bidra. Spire ser verdien av en begrensning av utslipp i landbrukssektoren og at et generelt forbud av nydyrking av myr er en relativt enkel måte å redusere framtidige utslipp på. Myrområder har en viktig funksjon for å dempe flommer, rense vann og bidrar også naturmangfold. Et forbud mot nydyrking av myr vil både redusere utslipp og beskytte sårbar natur mot inngrep, men kan potensielt virke motstridende mot Stortingets mål om økt mat på norske ressurser – særlig hvis nydyrking av myr er nødvendig for å opprettholde det totale jordbruksarealet.

Spire mener:

Spire støtter forslag om et generelt forbud av nydyrking av myr av hensyn til klima, men vi vil understreke at vi ikke både kan bygge ned matjord, la arealer gå ut av drift og forby nydyrking av myr samtidig. Dette vil kraftig true fremtidig norsk matproduksjon. Et forbud er derfor nødt til å følges opp med en strengere og mer helhetlig arealplanlegging, for å hindre at eksisterende jordbruksarealer blir bygget ned.

Et forbud mot nydyrking av myr kan hjemles i eksisterende forskrift om nydyrking, eller aller helst i en ny Jordvernlov, som omhandler både dyrket og dyrkbar jord (inkludert myr). En slik lov vil både ivareta myrområdene og gi et juridisk vern mot nedbygging av jordbruksarealer, hvilket trengs for å stramme inn dagens liberale arealpolitikk som den eksisterende jordvernstrategien ikke i tilstrekkelig grad klarer å ivareta.

Behandling av dispensasjonssøknader fra lov eller forskrift bør ligge hos landets sentrale myndigheter, og bør kun gis i særskilte tilfeller. Eksempler er der hvor nydyrking av myr er den eneste muligheten for å opprette jordbruksproduksjonen i området, hvor det er ledd i en helhetlig plan som reduserer arealinngrep totalt sett, eller hvor det er snakk om viktige, samfunnsnyttige prosjekter som jernbaneutbygging.