Spire

Genmodifiserte organismer i landbruket og havbruket

Denne resolusjonen ble vedtatt på Spires Stormøte i 2015

Spire er ikke imot GMO på et prinsipielt grunnlag, men mener det er viktig med en føre var-holdning til GMO i mat og fôr fordi det har blitt gjort lite uavhengig forskning som kan vise til at GMO bidrar til en bærekraftig utvikling.

Et grunnleggende problem er at GMO-ene som lages for dagens kommersielle marked er laget for en storskala landbruksmodell som i seg selv ikke er bærekraftig. Et slikt landbruk baseres på kjemikalier, fossilt brensel, kapitalintensive investeringer, er med på å ødelegge jordsmonn og biologisk mangfold verden over, og er ikke en del av et framtidsretta landbruk som ivaretar framtidige generasjoners behov. Problematikken knyttet til patentering av frø er ikke begrenset til bruken av GMO, men er likevel svært urovekkende. Dette konsentrerer makt og kontroll over innsatsfaktorene i landbruket til store selskaper, og vekk fra bøndene. GMO er på denne måten også med på å begrense mangfoldet blant matplanter. Dette vil få store konsekvenser i framtida siden vi ennå ikke vet hvilke egenskaper som vil være nødvendig hos plantene vi dyrker.

I tillegg er det fare for at gener fra GMO-planter kan spre seg til ville eller dyrka planter, såkalt genforurensning. Dette vet vi ennå ikke alle konsekvenser av. Det er heller ikke gjort tilstrekkelig forskning på hvordan de giftproduserende plantene påvirker ikke-målorganismer.

Det hevdes at GMO kan være med på å utrydde sulten i verden. Dette stiller seg Spire skeptisk til, særlig av tre grunner. For det første er matsikkerhet ikke først og fremst et spørsmål om volum men om fordeling, fattigdomsbekjempelse og smart ressursbruk. For det andre er mesteparten av verdens sultende selv matprodusenter. Disse er småskala landbrukere som produserer langt mindre enn hva de ville gjort med riktig tilgang til innsatsfaktorer, markeder og sosiale beskyttelsesnett. For dem vil ikke GMO bidra til økte avlinger. For det tredje er det stor usikkerhet knyttet til hvorvidt GMO egentlig bidrar til produksjonsøkning sammenliknet med andre, mer bærekraftige metoder.

Spire kjemper for at:

  • Norge skal holde på den restriktive linja med bioteknologilovens kriterier om at GMO skal være etisk forsvarlig, ikke skade miljø eller helse, samt være samfunnsnyttig. Dette skal også omhandle produksjonslandet.
  • Norge skal bidra til en bærekraftig utvikling ved vurdering av import og produksjon av GMO i Norge.
  • Norges genteknologilov også skal gjelde i utenrikspolitikken slik at blant annet SPU trekker seg ut av aktører som benytter genteknologi i landbruket
  • Bøndenes rett til å ta vare på, bruke, bytte og selge frø både nå og i framtiden skal sikres både i Norge og internasjonalt