Spire

Sirkulær økonomi

Vedtatt på Spires Stormøte 2017.

I dag har vi en lineær økonomisk modell basert på bruk og kast. Denne typen forbruk bidrar til at vi produserer enorme mengder materialer, og igjen da store mengder avfall. Et stort antall produkter utvikles også med planlagt kort levetid. Dette har alvorlige konsekvenser for både mennesker og økosystemer, og er ikke bærekraftig.

Formålet med sirkulær økonomi er å holde produkter, deler og materialer på høyest mulig verdinivå, og istedenfor at disse verdiene blir forbrent eller blir til avfall på deponier, blir de reinvestert og plassert tilbake som innsatsfaktor i eget eller at annet produkts kretsløp. Dette forutsetter blant annet at en legger mer til rette for at produkter kan gjenbrukes og resirkuleres, og at selskaper i større grad anvender andre selskapers biprodukter som ressurs i egne produkter.

Hva mener Spire
Dette henger sammen med Spires politikk knyttet til forbruk hvor den politiske plattformen fastslår at vi har et enormt overforbruk i verden og at industrien legger opp til å kaste store mengder avfall, som kan benyttes som ressurser. Sirkulær økonomi går ut på at alt som lages skal kunne føres tilbake inn i et kretsløp både når det gjelder tekniske og biologiske systemer.

Hva krever Spire

  • Det må lages krav om at produkters enkelte bestanddeler skal kunne gjenbrukes, byttes ut og resirkuleres.
  • Det må også lages insentiver for at selskaper som har forutsetninger for samarbeid om å gjenbruke biprodukter skal gjøre dette. Ikke bare næringslivet, men også staten må legge til rette for produksjonsmetoder der materialer og ressurser ikke mister sin verdi og blir gjort til avfall. Både energikilder og teknisk materiale skal kunne tilbakeføres til sitt biologiske eller tekniske kretsløp å sette avfall som ressurser inn i et system.
  • Det må også utvikles tiltak som på sikt forbyr planlagt kort levetid i produktdesign.

Dette innebærer at vi ikke utvinner eller lager materialer som ikke har plass i kretsløpet, at vi tar vare på de materielle ressursene som allerede er utvunnet, og at vi må anvende fornybare energikilder.