Spire

Sosial bærekraftig byutvikling

Vedtatt på Spires Stormøte 2017

Det er en sterk vekst i antallet mennesker som bor i urbane områder, den største andelen av denne veksten foregår i det globale sør. I stor grad er det i uformelle bosettinger og slumområder veksten er størst. Mange av menneskene som bosetter seg her vil mangle tilgang på ressurser og muligheter. Disse raske forandringene krever oppmerksomhet og konkret politikk hvis vi skal klare å gjøre livet til verdens voksende bybefolkning mer humant.  

Derfor mener Spire at det bør rettes et fokus mot en sosial bærekraftig byutvikling i tråd med verdenssamfunnets bestemmelser fra New Urban Agenda, en global handlingsplan for bærekraftig byutvikling vedtatt på Habitat III konferansen i 2016.

Med en sosialt bærekraftig byutvikling mener vi en rettferdig byutvikling som dekker befolkningens behov og skaper en god by å leve i. Dette innebærer tilgang til bolig, næringsrik mat, rent vann og gode sanitærforhold. Alle innbyggere må sikres tilgang til helsetjenester, utdanning, kultur og kommunikasjonsteknologier. Det er viktig å forsikre seg om at ingen diskrimineres og at alle har lik tilgang på tjenester og tilbud i byen. Det bør derfor legges ekstra ressurser til områder og befolkningsgrupper som er mindre ressurssterke. Eventuelle belastninger som kommer ved å bo i byen må fordeles likt mellom alle.

Et samfunn der markedet i stor grad styrer byutviklingen, slik vi ser i store deler av verden i dag, er et urettferdig samfunn. I en by der private aktører på det frie markedet får styre fritt vil fokus på byutvikling generelt og boligutvikling spesielt være å skape profitt. Dette resulterer i at innbyggere med mindre økonomiske ressurser i stor grad kan bli tvunget til å flytte til deler av byen der prisene er lavere, bokvaliteten er dårligere og tilbudene færre. Dette skjer både i gamle urbane arbeiderklasseområder (gentrifisering) og i utviklingen av nye by- og boligområder. Vi mener det er viktig at offentlige myndigheter tar en sterkere kontroll over byutviklingen og opererer som den kontrollaktøren de skal være i by- og boligutvikling. Det er også viktig at offentlig rom ikke privatiseres eller på andre måter gjøres ekskluderende.

Spire krever at:

Politikere og myndigheter må arbeide aktivt for en sosialt bærekraftig byutvikling som sikrer ressurssvake befolkningsgrupper en rettferdig tilgang til byen.