Spire

Urbant landbruk

Vedtatt på Spires Stormøte 2016

Matproduksjon har i stor grad blitt flyttet ut av verdens byer og flere steder ser man utfordringer knyttet til matsikkerhet og kunnskap om helse og matproduksjon. Spire mener at lokal matproduksjon i form av urbant landbruk burde være en integrert del av byplanlegging og byutvikling.

Urbant landbruk omfatter dyrking av mat og husdyrhold i urbane omgivelser, inkludert parker og skogsområder. Ved å styrke urbant landbruk gir man byens befolkning tilgang til fersk og sunn mat og bidrar samtidig til resirkulering av avfall gjennom kompost, dette resulterer i en grønnere by som er mer motstandsdyktig mot klimaendringer. Urbant landbruk bidrar til økt matsikkerhet der befolkningen i urbane områder ikke har råd til å kjøpe den maten de trenger eller ikke har tilgang på utsalgssteder for fersk og sunn mat.

Urbant landbruk hjelper til med å danne en arena for byenes befolkning hvor man gir grunnlag for menneskemøter, kunnskapsutveksling, integrering og entreprenørskap. Man gir også grunnlag for bevissthet om forholdet mellom mennesker og natur og forståelse for menneskelig påvirkning på naturen.

Fortetting, offentlige og private utviklingsinteresser og dårlig forvaltningen av byens arealer utfordrer urbant landbruk i dagens byer. For å fremme urbant landbruk kreves tilstrekkelig tilrettelegging fra myndighetene, informasjonsarbeid og kartlegging og videreutvikling av aktuelle tomteareal. Slik kan man sørge for gode vilkår for urbant landbruk som kan bidra til at både dagens og morgendagens byer blir både grønnere og mer menneskevennlige.

Spire mener at:

  • Politikere og myndigheter må arbeide aktivt for å bevare og videreutvikle eksisterende landbruksareal og arealer brukt til urbant landbruk
  • Det må utvikles planer og strategier for hvordan byens myndigheter skal bidra til å utvikle og videreutvikle urbant landbruk i norske byer
  • Det må gis økt støtte til organisasjoner og grupper som jobber med utvikling av og informasjon om urbant landbruk
  • Urbant landbruk må fremmes som en viktig del av internasjonale strategier for planlegging og utvikling av verdens byer, som for eksempel FNs arbeid gjennom New Urban Agenda