Spire

Vi sier ja til en levende matjord!

Vedtatt på Spires Stormøte 2018

En fruktbar jord er viktig for matproduksjon, klimastabilitet og flomsikring. Den huser mange av jordens økosystemtjenester og er hjem til milliarder av mikroorganismer. Dagens jordbrukspraksis med monokulturer, sprøytemidler, tunge landbruksmaskiner og kunstgjødsel utgjør en trussel for jordens fruktbarhet. Slike praksiser fører til erosjon, jordpakking og tap av fruktbarhet. Spire jobber derfor for et regenerativt landbruk med jordkvalitet i fokus!

Jord er rik på mikroorganismer, og de bidrar til en levende jord. På bare en kvadratmeter jord kan man finne opp til 70 milliarder bakterier, 70 kilometer sopphyfer, 7 milliarder encellede organismer, 40 000 midd, 50 000 spretthaler og 250 meitemark. Dette jordlivet bidrar til å bedre næringsomsetningen og jordstrukturen og kan øke avlingene og styrke plantehelsen.

Planter mater jordlivet via røttene, og det er derfor viktig å sørge for en diversitet i vekstene. Ved bruk av mye ettårige vekster vil mengden “mat” fra røttene være ensformig og lite. Innfører man derimot bruk av underkulturer eller fangstvekster vil dette styrke diversiteten og gi jorda nyttig næring.

Jord med mye karbon er også jord med mye liv. Utenom egenverdien til det biologiske mangfoldet i jorden, er jordlivet viktig for jordens fruktbarhet og derav avlingene. FAO anslår at man gjennom bærekraftig jordbruksforvaltning kan få større avlinger, hele 58 % gjennom økt jordkvalitet, dette vil være svært viktig for å kunne brødfø en voksende befolkning. Jord er ikke bare en kilde til mat, mesteparten av kjente antibiotika kommer fra mikroliv i jorda, inkludert penicillin. Det er anslått at jorda kan lagre ca 20.000 megatonn karbon i løpet av 25 år.

Et høyt innhold av karbon i jorda er også viktig for blant flomsikring og klimakompensasjon. Jordas evne til å holde på vann øker med andelen organisk materiale. For eksempel vil jord med 2 % organisk materiale ta opp 12,7 mm vann i timen, til sammenligning vil jord med 5 % organisk materiale ta opp om lag det dobbelte på bare ni sekunder. I tillegg til å forhindre nedbygging av jord, må vi forbedre måten jorda forvaltes på. Vi må føre tilbake mer organisk materiale, ta vare på mikroorganismene som lever i jorda og forhindre jordpakking og erosjon. Dette kan oppnå ved bruk av regenerative prinsipper, som å aldri la jordene ligge brakke, ha vekstskifte mellom ettårige vekster og engvegetasjon, eller bruke underkulturer og fangvekster. 

Spire krever:

● At jordvern ikke bare skal handle om kvantitet, men også kvalitet i jord

● At jordkvalitet må inn i klimadebatten

● At Norge skal sette et mål for hvor mye karbon som skal bindes i jorden per år.

● Å øke støtten til regenerative og agroøkologiske tiltak i jordbruket som underkulturer, fangvekster, overflatekompostering, vekstskifte og redusert pløying.

● Å innføre trinnvis støtte for karbonlagring i jord.