Spire

Grunndokumenter

 Spires formålsparagraf

 

"Spire ønsker å endre de samfunnsstrukturene som opprettholder en urettferdig fordeling og uheldig forvaltning av økonomiske, sosiale, biologiske og kulturelle rettigheter og ressurser. Miljø og utvikling må sees i sammenheng, og en miljømessig bærekraftig utvikling er sentralt i Spires arbeid. Vi vil oppnå våre mål gjennom å støtte og samarbeide med lokale partnerorganisasjoner som   utfører grasrotarbeid i utviklingsland, samt opplysningsarbeid, kunnskapsutveksling, ikke-voldelige aksjoner og politisk påvirkning på nasjonale og internasjonale arenaer."

 

 

Spires visjoner

 

  Politisk stemme

For å få gjennomslag for Spires politikk er vi avhengige av en brei oppslutning rundt våre visjoner, og et tydelig politisk budskap som folk her hjemme kan identifisere seg med. Spire skal være en vaktbikkje som alltid taler de svakes sak, arbeider for at makt og ressurser tilfaller folk, og for at framtidige generasjoners rettigheter forsvares i dag. Spire skal være Norges viktigste ungdomsorganisasjonen som arbeider for rettferdig fordeling, og oppfattes slik av media, politikere, organisasjoner og samfunnsbevisst ungdom.

Spire skal fortsette å ha en helhetlig tilnærming til temaene vi arbeider med, der vårt fremste formål er å sikre en bærekraftig forvaltning av verdens ressurser, rettferdige globale strukturer og en verden hvor alle opplever matsikkerhet og retten til matsuverenitet.

Spire skal være en stabil organisasjon
Spire skal oppnå en stabil medlemsmasse med sterke og levende utvalg og lokallag. Med gode rutiner skal vi sikre bærekraftig engasjement og gjennomslag for våre saker.

Spire skal satse på en fokusert medlemsmasse med engasjement for saken, og som sikrer oss medlemsgrunnlaget vi trenger for å opprettholde en sunn drift.

Spire skal oppnå en sunn økonomi ved å jobbe for å sikre nye og eksisterende inntektskilder.

Spire skal tenne politisk engasjement blant medlemmene og i samfunnet omkring. Dette engasjementet skal bygge et fellesskap i medlemsmassen, og utad gjøre oss synlige.

Kunnskapsbyggende og løsningsorientert
Det skal være lærerikt å være medlem i Spire, og Spires medlemmer skal få utvikle seg slik at de går videre som bevisste samfunnsborgere.

Politikere, media og andre organisasjoner skal oppfatte Spire som en troverdig kunnskaps- og løsningsleverandør for bærekraftig utvikling. Denne oppfatningen skal bygges opp gjennom systematisk og konstruktiv tilstedeværelse i mediene og som tydelig samfunnsdebattant.

Likestilt samarbeid
Spire har et internasjonalt fokus og søker alltid et likestilt samarbeid med unge voksne i Sør. På denne måten bygger partnerorganisasjonene kompetanse og får større gjennomslagskraft på nasjonalt og internasjonalt nivå.