Spire

Deltakende medvirkning i våre byer

World Urban Forum 9 er nylig over. 25 000 mennesker fra 173 land deltok på verdens største konferanse om bærekraftig byutvikling. Joakim Gitlestad fra Spires byutvalg skriver i Dagsavisen Nye Meninger om deltagende medvirkning i byutvikling blant innbyggere.

I 2016 vedtok verdenssamfunnet the New Urban Agenda (NUA), en global strategi for bærekraftig byutvikling de 20 neste årene. I juni 2017 ba et enstemmig Storting regjeringen se på hvordan NUA kan implementeres i Norge. I dette arbeidet er det viktig å løfte frem deltakende medvirkning som en av grunnsteinene for byutvikling.

Verdens byer står for 70% av BNP, forbruker 60% av all energi, slipper ut 70% av alle klimagasser og genererer 70 % av all søppel. Alle 17 bærekraftsmålene og Paris-avtalen påvirkes av hvilken utvikling byer får. For 100 år siden bodde 2 av 10 av verdens befolkning i byer. I dag bor 5 av 10 i byer, og ifølge FNs prognoser: 7 av 10 i 2050. Urbaniseringen skjer i en takt verden aldri har sett maken til. Den fører med seg store utfordringer, også for rurale områder. Men, byer har et enormt potensiale til å utvikle løsninger som kan drive frem bærekraftig utvikling. For at det dette skal skje, så må alle inkluderes. Dette er det viktigste prinsippet i NUA - «leave no one behind».

Retten til deltakende medvirkning i by- og tettstedsutvikling er en menneskerett. I Norge er medvirkning i arealplanlegging hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL). Det er bra, men dette er ikke nok. Lovteksten er klar, men den er lite spesifikk og heller ikke utfyllende nok til å ene og alene være anvendbar for de kompliserte prosessene som arealplanlegging består av. Det finnes riktig nok veiledere og etablerte praksiser. Likevel er det kun PBL som regulerer prosessen. Loven trenger å suppleres med en forskrift. Denne forskriften må utdype intensjonene for deltakende medvirkning, stille strenge krav til forslagstillere om hvordan prosessene skal gjennomføres, sørge for at alle grupper blir inkludert, og tilrettelegge for opplæring av deltakende medvirkning i skolen. Det siste er særdeles viktig. Unge mennesker er fremtidens beslutningstakere og må få eierskap til by- og stedsutvikling.