Spire

Et pust fra fortiden

Dette innlegget var på trykk i Klassekampen 20.04.17.

20. april holder Industri Energi og Fellesforbundet en politisk markering på Youngstorget med slagordet «oljeindustrien sikrer arbeid og velferd!». Utsagnet er som et pust fra fortiden og mangler en realitetssjekk med tanke på den mangfoldige problematikken knyttet til oljeindustrien. Å lete etter mer olje er ikke bare direkte i strid med Paris-avtalen, grunnlovens miljøparagraf og FNs bærekraftsmål, det er en dårlig strategi for å sikre arbeidsplasser.

Industri Energi påstår at det er «frykt for oppdatert kunnskap» som fører til et ønske om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Ser man nærmere på hovedargumentene mot konsekvensutredning av områdene, er det tvert om. Kunnskapsbasen om miljø og klima er stadig økende og oppdateres raskere enn lærebøkene klarer å følge med på.

Vi har sett hva som skjer når oljebransjen blir utsatt for en usikker internasjonal økonomisk situasjon og lavere oljepriser. Det er Ola og Kari Nordmann som mister jobben. Selv om våre oljebrønner kan tjene inn penger til statskassen i mange år fremover, er det knyttet stor usikkerhet rundt om de nye feltene vil være lønnsomme. Vår olje vil kreve relativt høye priser og et stabilt marked, forutsetninger vi ikke har i dag og umulig kan forvente i fremtiden.

Det vil ikke være økonomisk bærekraftig for Norge å satse på arbeidsplasser i oljesektoren. Satsingen må gjøres på næringer som er mindre sårbare for politiske maktkamper i Midtøsten, og som ikke vil forsterke konsekvensene av klimaendringer. Uansett hvor “grønn” vi definerer oljen vår, kommer den ikke til å være konkurransedyktig i en tid der bare den billigste oljen kjøpes. Den teknologiske kompetansen vår vil ikke kunne gjøre opp for slike forskjeller i lønnsomheten.

Heldigvis har vi et økende marked for fornybar energi og annen klimavennlig teknologi med potensial til å skape mange nye arbeidsplasser. De som tidligere har jobbet i oljeindustrien bør være ettertraktet på grunnlag av kunnskap og erfaringer med energiteknologi. Investeringer basert på klimatiltak kan gi flere jobber enn oljeindustrien vil kunne skape. Økt fokus på reguleringer som gjør det gunstig å satse på klimarelaterte investeringer vil øke denne fordelen betraktelig. I stedet for å klinge til fortiden, burde det oppfordres til at fossilfri og fremtidsrettet industri kan etablere seg og sikre arbeidsplasser. Virkeligheten er ikke slik at Norge må være avhengig av store C02-utslipp og en usikker eksportvare som olje for å sikre økonomisk vekst og bærekraftige arbeidsplasser.

Parisavtalen og bærekraftsmålene er pekepinner på fremtiden, og det er Perspektivmeldingen også. Meldingen diskuterer utfordringer knyttet til Norges økonomi og velferdsordninger, og er klar på at vi må få til et internasjonalt samarbeid for å få ned utslippene globalt. Det er for oss en gåte hvordan vi kan gjøre dette ved å fortsette å tilby markedet norsk olje. Det er nemlig ikke noe som heter «ren olje og gass», renere utvinningsteknologi omgjør ikke oljen til en CO2-nøytral energikilde. Skal vi bidra internasjonalt må vi fokusere på å øke utnyttelsen av fornybare energikilder, og det svært raskt. I tråd med regjeringens strategi som uttalt i perspektivmeldingen må norsk næringsliv bevege seg mot en fremtid mer likt land uten store olje- og gassressurser.

Vi henger allerede etter, på mange måter. Omstillingen fra fossile næringer går sakte fordi man tenker at man kan betale for utslippskutt i andre land. Men, det er bred enighet om at EUs kvotesystem, slik det opererer i dag, ikke er et effektivt middel for å nå togradersmålet. Grunnen til dette er blant annet at det finnes alt for mange kvoter på markedet til en marginal pris. I tillegg utgjør Norges kvotepliktige utslipp fra oljeutvinning bare en brøkdel av vårt ansvar forbundet med eksport av olje som naturressurs. Utslipp fra norsk olje er med på å skape klimaendringene som rammer de som har minst fra før hardest. Robbie Andrew fra Cicero er klare i sin tale, «Norge har, men tar ikke utslippsansvar».

Spire anbefaler at Industri Energi og Fellesforbundet følger eksempelet satt av Fagforbundet og sier nei til oljeutvinning i LoVeSe. Vi kommer til å fortsette å jobbe for at regjeringen legger til rette for nye, stabile og lønnsomme arbeidsplasser utenfor oljeindustrien gjennom en politikk som sikrer arbeidsplasser for fremtiden. Det burde dere også. Dette burde danne grunnlaget for et styrket norsk sivilsamfunn som fokuserer på bærekraftige løsninger der våre arbeidsplasser og velferdsstat ikke sikres på bekostning av våre internasjonale kamerater.