Spire

Industri 4.0!

Dette innlegget er skrevet av Taran Grefberg og Bjørnar Berntsen i Spires handelsutvalg. Innlegget stod først på trykk i Klassekampen 13. juni 2017.

15. juni behandles Industrimeldingen på Stortinget. Stortingsmeldingen synliggjør et ønske om å trekke samfunnet i retning mer vekst, mer forbruk og en stadig opprettholdelse av norsk handelsoverskudd. Vi i Spire ønsker å oppfordre våre folkevalgte til å kreve en bærekraftig retning for industrien. Økt produksjon, forbruk og profittfokus, representerer en alvorlig trussel for miljøet, klimaet og for en rettferdig fordeling av ressurser. Finansiering av fremtidens velferd er viktig, men vår velferd er først og fremst avhengig av at vi har et bærekraftig miljø rundt oss. Dersom vår miljøvelferd skal sikres, må Stortinget sørge for en bærekraftig industri fremfor mer profitt, mer produksjon, mer forbruk, mer vekst, mer, mer, mer.

På en planet med endelige ressurser er vi nødt til å prioritere mellom utnyttelse av naturen og fortsatt natur. Dagens profittjag er ikke forenlig med bærekraftsmålene. Industrimeldingen legger opp til at det norske handelsoverskuddet og norsk konkurransekraft internasjonalt skal økes ytterligere, også innen næringer som er klimaverstinger og miljøødeleggende. Jorden er i krise fordi vi har prioritert profitt fremfor natur. Nå må vi tenke bærekraft og så økonomisk vekst, ikke økonomisk vekst og så bærekraft. Meldingen roser strengere utslipps- og forurensningskrav som norsk industri har måttet tilpasse seg, men ignorerer det faktum at norske utslipp kontinuerlig har økt over flere år til tross for disse kravene. Stortinget må tørre å omlegge norsk industri til en grønn industri på naturens premisser.

Riktignok har Nærings- og fiskeridepartementet kalt meldingen «Industrien – smartere, grønnere og mer nyskapende», men tiltakene som foreslås, er ikke grønne nok. Spørsmålet er ikke hvordan vi kan skape flere jobber, men hvordan vi kan skape flere klimajobber. Vi trenger arbeidsplasser innen eksempelvis avfallshåndtering, miljøvennlig landbruk og klimanøytrale og -gunstige næringer. Istedenfor å gjennomføre halvhjertede grønne tiltak er politikerne nødt til å legge inn tydelige insentiver som gjør klimajobbene økonomisk lønnsomme.

Vi ber våre folkevalgte representanter ta følgende spørsmål i betraktning den 15. juni: Hvilke verdier skal norsk industri være tuftet på? Vi kan prioritere mer profitt, mer produksjon, mer forbruk, mer vekst, mer, mer, mer. Men vi trenger ikke det. Det vi trenger, er å kutte klimagassene. Vi trenger å håndtere avfallet vårt. Vi trenger å beskytte de sårbare økosystemene i og utenfor Norge. Og vi trenger å stille miljøkrav til norske selskaper og til multinasjonale selskaper. Det er behov for å skape arbeidsplasser, men vi trenger ikke flere arbeidsplasser i næringer som ødelegger kloden vår.

Vi trenger flere klimajobber, og vi trenger det nå. Det er behov for å finansiere velferdsordninger, men det er enda større behov for å ikke ødelegge miljøvelferden. Vi håper dere som skal representere oss i Stortinget på torsdag, kjemper for den grønne fremtiden vi trenger.