Spire

Kvinnekamp og klimaendringer i slummen

Det er godt kjent at klimaendringene rammer de fattigste i verden hardest, men det er mindre kjent at kvinner er spesielt utsatt for klimaendringer.

Kvinner er i mange land fattigere og har tilgang til færre ressurser og rettigheter enn menn. I det globale sør er det som regel kvinnene som har ansvar for husholdningen, og som dermed blir hardest rammet ved ekstremvær. Dette gjelder for småbruk på landsbygda, men også i aller høyeste grad i slumområdene i byer verden over. Kjønnsdimensjonen ved klimaendringene blir ofte glemt i klimatiltak, slik den nylig lanserte Fafo-rapporten, om jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk, viser. Ved å se likestilling og klima i sammenheng kan vi lettere finne helhetlige løsninger for bærekraftig og rettferdig utvikling.

Marginalisert

I de voksende slumområdene er kvinner en marginalisert gruppe, på grunn av mangel på likestilling, økonomisk selvstendighet og rettigheter. Ifølge FN, står kvinner globalt for omtrent 2,6 ganger så mye ulønnet husarbeid og barnepass som menn, men tallene er sannsynligvis høyere i slumområder. Dette fører til at mange kvinner blir avhengig av mannens forsørging. I tillegg har kvinner i mange land færre rettigheter enn menn, ettersom kvinner kun eier en brøkdel av all eiendom. Klimaendringene forsterker disse problemene ytterligere. Ekstremvær, som for eksempel flom, ødelegger både husly og infrastruktur, helse- og sanitærtjenester. Det gjør at mange kvinner får en hardere hverdag med ekstraarbeid, lengre avstander og lavere grad av trygghet. Hetebølger, ekstrem kulde og tørke medfører også store utfordringer for kvinnenes daglige gjøremål. Dermed får kvinner mindre tid til utdanning, politisk påvirkning og lønnet arbeid. Hyppigere og kraftigere ekstremvær og naturkatastrofer, som konsekvens av klimaendringene, forsterker dermed de eksisterende kjønnsforskjellene. 

For å unngå at kvinner i slummen blir hardest rammet av klimaendringene, og samtidig dra nytte av det store potensialet som ligger i å involvere alle grupper i utviklingen av verdens byer, trenger vi tiltak. For det første må Norge bevilge bistand til konkrete klimatilpasningstiltak i slumområder verden over.  For det andre må vi styrke arbeidet med likestilling og kvinners deltagelse i byutvikling.

Demokrati som løsning

Et hovedproblem er at kvinner er demokratisk underrepresentert og holdt utenfor byutviklingen i det globale sør. Siden kvinner har ansvaret for husholdningene i slummen, sitter de på mye kunnskap om hva som burde gjøres. Ved å gi kvinner i det globale sør påvirkningskraft i byutviklingen, kan vi oppnå både mer likestilling og bedre klimatilpasning. Den gode nyheten er at kvinner flere steder allerede har engasjert seg og vist handlekraft, for eksempel gjennom grasrotorganisasjonen Slum Dwellers International.

Slum Dwellers International består hovedsakelig av kvinner med mål om et bedre liv og likestilling i slummen. Dette er et fellesskap som gir kvinnene økt grad av deltagelse og lederskap i samfunnet, og som dermed utfordrer de tradisjonelle kjønnsrollene. Gjennom organisasjonen får medlemmene kortsiktige lån, som ellers ikke ville vært tilgjengelig for fattige i byene. Lånene bidrar til oppgradering av slummen, samtidig som de muliggjør kvinners deltagelse i den offentlige sfæren. For eksempel har Slum Dwellers i Sør-Afrika egne hus-byggeprosjekter i slummen, i tillegg til å oppgradere uformelle bosettinger for å forbedre de fattiges levekår. Organisasjonen har også lokale grupper som kartlegger problemer i slumområder og møtes for å løse utfordringene gjennom kampanjen “Know Your City”. Ved å dele dataene med myndighetene, bidrar de både til effektiv utvikling av slummen, og økt grad av likestilling gjennom kvinnelig deltagelse i byutviklingen.

Kvinner i byene i det globale sør er blant de som blir hardest rammet av klimaendringene. Dette er både urettferdig og hindrer en mer rettferdig og demokratisk utvikling av verdens byer. Slum Dwellers International er en god start på veien mot klimatilpasning og likestilling i slummen i det globale sør. Spire mener at vi trenger flere slike grasrotinitiativer, i tillegg til lokal politisk handling og norsk bistand til slumområder.