Spire

Kvinnelig klimakamp

Vera Sofie, fra Spires kampanjeutvalg, har skrevet om likestilling i norsk klimabistand. Innlegget stod først på trykk i Klassekampen tirsdag 13. mars 2018.

«Å nei, ikke noe #climatetoo», tenker du kanskje nå. Men det er faktisk på høy tid at vi snakker om kjønn i klima- og utslippspolitikken. Klimaendringene skiller ikke mellom kjønn, men kjønn er ofte en avgjørende faktor for hvilke muligheter og redskaper folk har til å takle konsekvensene av klimaendringene, særlig i det globale Sør.

Fafo lanserte nylig en rapport som evaluerte Norges satsing på jenter i bistand. Her kom det fram at norsk klimabistand har et marginalt kjønnsfokus. Selv om likestillingsspørsmål og muligheter for kvinner nevnes i generelle ordelag, er det ingen konkrete tiltak for å inkludere kvinner i spørsmål om verken klima eller fornybar energi. Heller ikke småbønder, som både er en kvinnedominert gruppe og særlig sårbare for klimaendringene, prioriteres i den norske klimabistanden.

Klimapolitikk uten kjønnsfokus, hva så? Inkludering av kvinner og kjønnsperspektiver fører til en mer effektiv klimapolitikk. Et kjønnsperspektiv innebærer å anerkjenne den kunnskapen og ekspertisen kvinner har i kraft av sine yrker og sosiale posisjoner i samfunnet. Forskning viser at dersom kvinner får tilgang til ressurser – og retten til å drifte dem – kan det få positive effekter. FN anslår at dersom kvinner hadde samme tilgang til land, teknologi, finansielle tjenester, utdanning og markeder som menn, ville antall sultne mennesker i verden blitt redusert med 12–17 prosent. Klimaproblemet tvinger i tillegg frem nye tanke- og handlemåter, og dette skaper et politisk mulighetsvindu for økt likestilling. Skal det satses massivt på solenergi er det også mulig å stille krav til kjønnsbalanse i ansettelsesprosesser. Sist, men ikke minst: vi har ikke tid til en klimapolitikk kun for gutta.

Kvinner rammes hardest av klimaendringer, men glemmes i klimatiltak. For å unngå denne dobbelteffekten må Norge kutte egne klimagassutslipp, og innføre konkrete tiltak for å inkludere kvinner i klimapolitikk og klimabistand.

Innlegget ble først publisert i Klassekampen 13.03.2018