Spire

Jordvern – mer enn nybygg og asfalt

Dette innlegget fra Vebjørn Stafseng var på trykk i Nationen 8. mars

Den 6. februar ble et viktig tema diskutert i Stortinget. Det handlet om en av de mest essensielle ressursene vi har, grunnlaget for vår eksistens: Jord. Stortingsrepresentanter fra MDG og Sp fremmet forslag om et sterkere jordvern.

Næringskomiteen innstilte på å ikke vedta disse forslagene, men å «be regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi» høsten 2018. Representanter fra Ap, Sp og SV fremmet også et tilleggsforslag om å be regjeringen vurdere å slutte seg til Frankrikes «4 per 1000-initiativ» for å øke innholdet av karbon i verdens matjord. Det ble presentert på FNs klimaforhandlinger i 2015 av Frankrikes landbruksminister.

Karbon er en viktig komponent i et sunt og levende jordsmonn. Økt karboninnhold i jorda vil bidra til både et mer produktivt jordbruk og et jordbruk som er bedre rustet mot klimaendringer. I tillegg vil mer karbon i jorda føre til mindre karbon i atmosfæren, noe som kan begrense klimaeffektene. Forslaget ble nedstemt.

I Nationen 19. februar skriver André N. Skjelstad fra Venstre at vi ikke trenger noen ny jordvernstrategi. Han mener det vil ta fokuset vekk fra målet om å få ned den årlige nedbyggingen av dyrka jord til 4000 dekar. Men handler jordvern kun om hvorvidt man legger asfalt eller bygger hus på matjord? Handler det også om å bruke den jorda vi har på en skånsom måte, slik at fremtidige generasjoner også har fruktbar jord?

Et jordbruk som lagrer karbon betyr et jordbruk som spiller på lag med alle de milliarder av mikroorganismer som lever i jorda, og som hjelper oss tilbake om vi behandler dem godt. Da har vi en levende matjord som vil fortsette å være produktiv også i framtiden. Et mål om å øke karboninnholdet i matjorda burde absolutt være en del av en jordvernstrategi.